1992 - МАРАКОТОВА БЕЗДНА - Научно-фантаст. повести -

Иркутск: Вост.-сиб. кн. изд-во, СП "Илим", 447(1) стр.

(т. 50 000) (ISBN 5-7424-0493-Х)

 (Худ. обл. А.В. Самарин) (ф-т 84x1081/32-130x200)

(подп. в печ. 25.06.92)